Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik tot de BoatZilla.eu website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Door het gebruik van de BoatZilla.eu website accepteert u alle gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden diensten. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en het is uw plicht om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Het gebruik van de BoatZilla.eu website nadat de wijzigingen online zijn geplaatst, betekent acceptatie van eventuele nieuwe gebruiksvoorwaarden.

In deze gebruiksvoorwaarden: "Wij/ons/onze" betekent E-Tech bvba; "Website" betekent de BoatZilla website www.boatzilla.eu; "u"/"uw" betekent de gebruiker van de online diensten.

Toegang tot de Website

De toegang tot onze Website is slechts op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij op onze Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze Website, of onze gehele Website, beperken tot alle gebruikers.

Inhoud

Door de Website te gebruiken om boten te zoeken, gaat u ermee akkoord dat u alleen materiaal van dergelijke zoekopdrachten bevat, zult gebruiken, reproduceren en afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag de contactgegevens van particuliere verkopers alleen gebruiken om contact met hen op te nemen in verband met een echte vraag met betrekking tot de aankoop van de boot in kwestie.

De pagina's op de Website kunnen technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De informatie op deze pagina's kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en kan soms verouderd zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de informatie of aansprakelijkheid voor het niet actueel houden ervan.

Het materiaal op de website is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen advies en u mag niet vertrouwen op enig materiaal op de Website om een beslissing te nemen (of ervan af te zien) of actie te ondernemen (of ervan af te zien).

De Website bevat materiaal dat door particuliere en professionele verkopers en andere derden is ingediend en gecreëerd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke vorm van onwettigheid die voortvloeit uit of voortkomt uit fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in dergelijk materiaal.

Wij geven geen garanties, voorwaarden, garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot:

 • de volledigheid of nauwkeurigheid van het advies en de informatie op de website of een bijbehorende website;
 • de inhoud van de advertenties voor boten in onze database, met inbegrip van maar niet beperkt tot de eigendom, kwaliteit, authenticiteit van een boot of de inhoud meer in het algemeen met inbegrip van foto's, de naleving van de beschrijving of geschiktheid voor het doel van dergelijke boten. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om frauduleuze advertenties te identificeren en te verwijderen, kunnen we niet garanderen dat we alle frauduleuze advertenties op de Website kunnen identificeren.
 • de resultaten van elke zoekopdracht in onze database of omstandigheden waarbij er een beperkt aantal boten is geselecteerd door de zoekopdracht in onze database die mogelijk voldoen aan de vereisten van de zoeker.

De Website publiceert advertenties van derden om reclame te maken voor hun boten en andere goederen en/of diensten. Wij zijn geen eigenaar van de boten of goederen die op de Website te koop worden aangeboden en zijn niet aansprakelijk voor deze of voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van de aankoop van een boot, goederen en/of diensten die door derden worden aangeboden.

Als u ervoor kiest om een boot, goederen en/of diensten te kopen die door derden te koop worden aangeboden op de Website, dan is het contract tussen u en de  adverteerder en niet met ons. U bent verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om u en uw geld te beschermen voordat u contact opneemt met een verkoper en/of een aankoop doet. Advies over het veilig kopen van boten vindt u hier. Als u iets verdachts ziet of denkt dat een advertentie frauduleus is meld dit dan onmiddellijk aan ons zodat we het kunnen onderzoeken.

Auteursrecht en handelsmerken

Alle rechten, inclusief auteursrechten, op de inhoud van de webpagina's, op de foto's van boten die op de Website worden getoond en alle databankrechten in onze database van boten, zijn eigendom van of worden beheerd door ons.

Alle handelsmerken, namen en logo's zijn eigendom van de E-Tech bvba of Eddy Lekens of van onze gelieerde bedrijven. Merken ter identificatie van derden zijn eigendom van of in licentie gegeven door deze derden of hun gelieerde bedrijven. Geen enkele voorwaarde in deze voorwaarden verleent u een licentie of recht onder een handelsmerk, naam of logo.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, veroorzaakt door zaken die buiten onze redelijke controle vallen.

Tenzij, door vrijstelling toegestaan binnen deze gebruiksvoorwaarden, mag u de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, heruitgeven, downloaden, herpubliceren, verzenden, weergeven, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken maken of anderszins uittreksel of hergebruiken. In het bijzonder mag u de inhoud van de website niet opslaan voor toegang door derden, noch mag u de inhoud van de website spiegelen of framen, noch mag u de inhoud ervan opnemen in een andere website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze Website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan en zoals anderszins uitgesloten in deze gebruiksvoorwaarden. U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de Website blootgesteld kunt worden aan inhoud die feitelijk onjuist, beledigend, aanstootgevend, onfatsoenlijk, frauduleus of anderszins aanstootgevend voor u is. U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u tegen BoatZilla.eu heeft of zou kunnen hebben met betrekking tot dergelijke inhoud, en doet ook hierbij afstand van deze rechten of rechtsmiddelen.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders door de wet geïmpliceerd zouden kunnen worden.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die een gebruiker lijdt in verband met onze Website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de gevolgen van het gebruik van onze Website, aan onze Website gekoppelde websites en alle daarop geplaatste materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor:

 • Inkomens- of inkomstenverlies;
 • verlies van omzet;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilde management- of kantoortijd; en
 • voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

We zullen van tijd tot tijd routinematig onderhoud en service aan onze servers en apparatuur moeten uitvoeren. Hoewel we ernaar streven om de verstoring tot een minimum te beperken, kunnen we niet garanderen dat de Website continu online beschikbaar zal zijn. Daarom leveren wij de Website op een "as is" en "as available" basis.

Wij geven geen garantie dat de Website (of bijbehorende Websites) vrij is van computervirussen of andere kwaadaardige of schadelijke computerprogramma's. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste viruscontrolesoftware gebruikt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, veroorzaakt door zaken die buiten onze redelijke controle vallen.

Links naar niet-BoatZilla.eu sites

De Website bevat hyperlinks naar websites die niet door ons of door onze gelieerde bedrijven worden beheerd. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op de websites of van de eigenaren.

Links naar de Website

U mag enkel hyperlinks naar de startpagina, over ons, categoriepagina's en bootadvertentiepagina's van de Website maken, zonder onze schriftelijke toestemming, op voorwaarde dat er geen impliciete goedkeuring of sponsoring van u, uw bedrijf of uw website door ons is.

Registratie details

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op de Website moet u zich (gratis) registreren. Als onderdeel van het registratieproces krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat de bij uw registratie verstrekte informatie waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is. U stemt er ook mee in dat u zich niet zult proberen te registreren op naam van een andere persoon, noch zult u een gebruikersnaam aannemen die wij beledigend vinden. Alle persoonlijke informatie die u in het kader van het registratieproces verstrekt, wordt beschermd in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Algemeen

Wij behouden ons het recht om al onze rechten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde partij. Als wij dit recht uitoefenen, zullen wij de derde partij op de Website vermelden en heeft u het recht om uw account binnen de 5 werkdagen te beëindigen. U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden overdragen of van de hand doen.

Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid bevatten de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot de Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen, verklaringen en afspraken, met uitzondering van fraude of frauduleuze verklaringen van een van beide partijen. Wij sluiten alle verklaringen en garanties met betrekking tot de toegang tot het gebruik van de Website uit, of deze nu wettelijk of anderszins, voor zover wettelijk mogelijk is.

Als één van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en in overeenstemming met het Belgische recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.

Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot de Website dient te worden gericht aan:

 • BoatZilla
 • Nederlandlaan 35
 • 2440 Geel
 • Belgium
 • Email: via our contactpage
 • Telephone: +32 472 730 855

Openingsuren:

 • Maandag t/m Vrijdag: 8.30 - 17:30

Maatschappelijke zetel: E-Tech bvba, Nederlandlaan 35, 2440 Geel.

Geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0460825125 BTW nummer: BE0460825125